ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εγγράφοντας ένα διαδικτυακό όνομα κάτω από το Ανωτάτου Επιπέδου Διαδικτυακό όνομα .cy, σεις, (ο Καταχωρούμενος) συμφωνείτε να συνάψετε συμφωνία εγγραφής (Συμφωνία) με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (το Διαχειριστή) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παρούσα Συμφωνία είναι χωριστή από οποιαδήποτε διευθέτηση που δυνατό να έχετε με οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο επίσημος διαχειριστής για όλα τα Διαδικτυακά Ονόματα Ανωτάτου Επιπέδου που καταλήγουν σε CΥ και διαχειρίζεται τα διαδικτυακά ονόματα CY ως υπηρεσία προς τη Διαδικτυακή Κοινότητα στην Κύπρο. Τα ανωτάτου επιπέδου διαδικτυακά ονόματα CY (Το Μητρώο) διαιρείται σε δεκατρία δευτερεύον επιπέδου διαδικτυακά ονόματα, των οποίων οι δικαιούχοι καταχωρούμενοι  θα πρέπει να ενταχθούν εντός του ορισμού έναντι του:

Περιορισμένη εγγραφή

ac.cy               –           Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα

net.cy              –           Παροχείς υπηρεσίας διαδικτύου ή Δικτύου

gov.cy              –           Κυβερνητικά (όπως ο όρος ερμηνεύεται στο διεθνές

                                    επίπεδο) ιδρύματα/τμήματα/οργανώσεις

org.cy              –           μη κερδοσκοπικοί σύνδεσμοι ή εταιρείες που

έχουν εγγραφεί στον Έφορο Σωματίων και Ιδρυμάτων

pro.cy              –           επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικοί

                                    σύνδεσμοι

name.cy          –           ονόματα φυσικών προσώπων

ekloges.cy       –           οργανώσεις ή άτομα σχετιζόμενα με εκλογές

tm.cy               –           εμπορικά σήματα επίσημα εγγεγραμμένα στον Έφορο

                                    Εμπορικών Σημάτων

ltd.cy                –           ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

                                    εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών

biz.cy               –           Οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που έχει εγγραφεί στον

                                    Έφορο Εταιρειών

press.cy          –           Οργανώσεις και οντότητες σχετιζόμενες με τον τύπο

parliament.cy –            Η Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων και συναφείς

                                    οντότητες. 

Εγγραφή σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες

com.cy            –           Δημόσιος τομέας

Απαιτείται από κάθε καταχωρούμενο να ζητήσει εγγραφή του διαδικτυακού ονόματος σε οποιοδήποτε των πιο πάνω υποτομέων που σχετίζεται με τις δραστηριότητές του επιπρόσθετα από την εγγραφή (αν ζητηθεί) στο .com.cy.
To Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Για το σκοπό αυτό περιορίζει την ευθύνη του από ορισμένες απόψεις ώστε να μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες προς το συμφέρον της διαδικτυακής κοινότητας  ως συνόλου.

1.         Ορισμοί
Στην παρούσα Συμφωνία, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από τα συμφραζόμενα, οι ακόλουθες φράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
Οι λέξεις «σεις» και «σας» αναφέρονται στον Καταχωρηθέντα του διαδικτυακού ονόματος εκτός αν ο Καταχωρηθείς έχει εξουσιοδοτήσει  τον διοικητικό σύνδεσμο να ενεργεί εκ μέρους του, υπό την αίρεση του άρθρου 9.1, στο οποίο οι πιο πάνω αναφερόμενοι όροι αναφέρονται στο διοικητικό σύνδεσμο που εξουσιοδοτείται από τον  Καταχωρηθέντα να ενεργεί εκ μέρους του.
Οι λέξεις «Εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως το Διαχειριστή του Ανώτατου Επιπέδου Διαδικτυακών Ονομάτων.cy.

«Άδεια» ή «Άδεια» χρήσης σημαίνει την άδεια για χρησιμοποίηση του διαδικτυακού ονόματος για την περίοδο της άδειας και χορηγείται αν ο Καταχωρηθείς ικανοποιήσει τους κανόνες για εγγραφή και έκδοση της άδειας και κατόπιν πληρωμής του τέλους για την άδεια.

«Διάταγμα» σημαίνει το περί καθορισμού της Διαδικασίας Απονομής Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» Διάταγμα του 2005 (Κ.Δ.Π. 380/2005) το οποίο δημοσιεύθηκε στις 5 Αυγούστου 2005.

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών επικοινωνιών και Ταχυδρομείων που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις  του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν. 112(Ι)/2004.

«Ημερολογιακό έτος»  σημαίνει τη χρονική περίοδο ενός έτους που αρχίζει  την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

«Ημέρα εγγραφής»  σημαίνει την ημέρα κατά την οποία έγινε η εγγραφή του ζητηθέντος ονόματος.

«Κανόνες» σημαίνει τους υφιστάμενους κανόνες του διαχειριστή για τον τομέα .cy και τους υποτομείς δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.

«Περίοδος άδειας» σημαίνει την περίοδο για την οποία παρέχεται η άδεια χρήσης του διαδικτυακού ονόματος και αρχίζει από την ημερομηνία που παραχωρείται η εν λόγω άδεια και είναι έγκυρη για το υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους στο οποίο παραχωρείται η άδεια. Σε περίπτωση που ζητηθεί διετής άδεια, περιλαμβάνεται ακόμα ένα ημερολογιακό έτος. 

«Πολιτική για Διαφορές» σημαίνει την Ομοιόμορφη Πολιτική Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΔ) του ICANN και τους Κανόνες για Ομοιόμορφη Πολιτική Επίλυσης Διαφορών για Διαδικτυακό Όνομα όπως υιοθετήθηκαν από τον ICANN στις 30 Οκτωβρίου 2009 και όπως δυνατό να τροποποιούνται εκάστοτε αναφορικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ICANN στο http:/www.icann.org/udrp/,

 «Πιστοποιητικό άδειας» σημαίνει την αποδοχή από το Διαχειριστή να εκδώσει στον Καταχωρούμενο άδεια χρήσης του διαδικτυακού ονόματος, αφού εξετάσει την αίτηση, και κοινοποιείται στον Καταχωρηθέντα σε ηλεκτρονική μορφή.

«Τέλος» σημαίνει το ποσό των χρημάτων το πληρωτέο στο Διαχειριστή μαζί με την υποβολή υπογραμμένου έντυπου αίτησης για εγγραφή του διαδικτυακού ονόματος και καλύπτει την εξέταση, εφαρμογή, διατήρηση, εγγραφή και αλλαγές στην εγγραφή  του διαδικτυακού ονόματος.

«Τέλος Επανέκδοσης» σημαίνει το ποσό των χρημάτων το πληρωτέο στον Διαχειριστή μετά την αποστολή του σχετικού τιμολογίου από το Διαχειριστή.

“Υπηρεσίες» αναφέρεται στην εγγραφή διαδικτυακού  ονόματος που παρέχει ο Διαχειριστής.

«ΙCANN» σημαίνει Διαδικτυακός Φορέας για Παραχωρηθέντα Διαδικτυακά Ονόματα και Αριθμούς, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα του ιδιωτικού τομέα, που αποβλέπει στη διατήρηση της λειτουργικής σταθερότητας του διαδικτύου. 

 2.  Υποχρεώσεις  Διαχειριστή
Ο Διαχειριστής διά του παρόντος συμφωνεί:

2.1       Να εξετάσει την αίτησή σας για έκδοση σε σας Άδειας χρήσης διαδικτυακού ονόματος και να εξετάσει κατά πόσο ή όχι να τη δεχθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στους κανόνες 

2.2       Να σας πληροφορήσει αν η αίτησή σας είναι αποδεκτή. Αν η αίτησή σας απορριφθεί, θα σας πληροφορήσουμε όσο σύντομα είναι λογικά πρακτικό και να σας επιστρέψουμε οποιαδήποτε πληρωθέντα Τέλη.  

2.3       Να σας εκδώσει άδεια χρήσης του  Διαδικτυακού Ονόματος  με βάση την αρχή ότι ο πρώτος εξυπηρετείται πρώτα. Μετά την ικανοποίηση των κανόνων και την αποδοχή της αίτησής σας και αφού ληφθεί το Τέλος εγγραφής σας, θα εγγράψουμε αμέσως το Διαδικτυακό Όνομα και θα σας εκδώσουμε Άδεια χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος για την περίοδο της Άδειας. Θα κοινοποιήσουμε την αποδοχή από μας να εγγράψουμε το Διαδικτυακό Όνομα και να σας εκδώσουμε Πιστοποιητικό Άδειας αμέσως μετά την εγγραφή. Δεν θα σας εκδώσουμε Άδεια χρήσης αν δεν λάβουμε πληρωμή του Τέλους εκ των προτέρων. Η εγγραφή του Διαδικτυακού Ονόματος και η άμεση κοινοποίηση της αποδοχής μας σε σας γίνονται αμέσως και υποδηλώνουν την ενεργοποίηση του Διαδικτυακού Ονόματος  

2.4       Να χρησιμοποιήσει την πληροφορία στην καταχώρηση στο Μητρώο  για το Διαδικτυακό Όνομα για ικανοποίηση αιτημάτων για το Διαδικτυακό Όνομα, υποδεικνύοντας στους έγκυρους εξυπηρετητές του ονόματος που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο για το Διαδικτυακό Όνομα.

2.5       Μετά τη λήξη της περιόδου Άδειας θα σας δοθεί πρώτη επιλογή για να σας επανεκδοθεί Άδεια να χρησιμοποιήσετε το Διαδικτυακό Όνομα

2.6       Η ιδιοκτησία και όλα τα δικαιώματα του Διαδικτυακού Ονόματος κάτω από το ανωτάτου επιπέδου διαδικτυακό όνομα .cy συνεχίζουν να ανήκουν στον Επίτροπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος.

2.7       Το Διαδικτυακό Όνομα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε καμιά περίπτωση σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2.8       Η εγγραφή του Διαδικτυακού Ονόματος κατ’ ουδένα τρόπο εξυπακούει  κράτηση ονόματος ή εμπορικής επωνυμίας.

2.9       Δεν θα επιστρέψουμε οποιαδήποτε Τέλη μετά την καταχώρηση του Διαδικτυακού Ονόματος και των στοιχείων σας στο Μητρώο..

3.   Υποχρεώσεις Καταχωρούμενου

Ο Καταχωρηθείς διά του παρόντος συμφωνεί:

3.1       Να επιλέξει το δικό του/της διαδικτυακό όνομα για καλής πίστης χρήση.

3.2       Για να εγγράψουμε το Διαδικτυακό όνομα και να σας εκδώσουμε πιστοποιητικό Άδειας, θα πρέπει να πληρώσετε το ακριβές ποσό του Τέλους εγγραφής εκ των προτέρων, κατά το χρόνο της υποβολής του έντυπου εγγραφής για την έκδοση Άδειας χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος. Ο Διαχειριστής επιφυλάσσει το δικαίωμα να αναθεωρεί το πιο πάνω τέλος οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος.

3.3       Να υπογράψει και υποβάλει σε μας το συμπληρωθέν έντυπο αίτησης για έκδοση Άδειας χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος. 

3.4       Να διασφαλίσει ότι θα λάβουμε το Τέλος επανέκδοσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την έκδοση του τιμολογίου μας.

3.5       Να μας δώσετε αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας σε περίπτωση που είστε φυσικό πρόσωπο. Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας κατά το χρόνο της υποβολής αίτησης για εγγραφή και να είσαστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου να είναι εγγεγραμμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

3.6       Κατόπιν παράκλησής μας, θα λάβετε πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών ή τον Έφορο Συνδέσμων και Οργανώσεων ή τον Έφορο Εμπορικών Σημάτων ή από οποιοδήποτε άλλο Ίδρυμα ή Τμήμα της Κυπριακής Κυβέρνησης ότι το Διαδικτυακό όνομα  για το οποίο έγινε η αίτηση έχει εγγραφεί στο όνομά σας. Δυνατό να ζητήσουμε όπως προσκομισθούν τέτοια στοιχεία οποτεδήποτε πριν ή μετά την παραχώρηση της Άδειας χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος. Παράλειψη προσκόμισης τέτοιων στοιχείων καθιστά την αίτησή σας άκυρη και την παρούσα συμφωνία ακυρώσιμη.

3.7       Να μας πληροφορείτε αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή στα εγγεγραμμένα σας στοιχεία. Θα είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε και ενημερώνετε οποιαδήποτε στοιχεία που μας υποβάλλετε και να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία σας είναι ενημερωμένα και ακριβή. Ιδιαιτέρως αποτελεί ευθύνη σας να διασφαλίζεται άμεσα ότι θα έχουμε την πλήρη και ορθή ταχυδρομική σας διεύθυνση.

3.8       Να μας πληροφορείτε αμέσως για οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή διαδικασία διαιτησίας που εγείρεται αναφορικά με το Διαδικτυακό όνομα.

4.         Εγγυήσεις από Εγγραφέντα Αποδεχόμενοι την παρούσα συμφωνία συγκατατίθεστε και εγγυάστε ότι:

4.1       Έχετε λάβει τη συγκατάθεση οποιουδήποτε ατόμου, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα πρόκειται να κρατούνται στο Μητρώο.

4.2       Με τη συμπλήρωση και υποβολή του υπογραμμένου και συμπληρωμένου έντυπου αίτησης διά του παρόντος δέχεστε ότι οι δηλώσεις στο έντυπο αίτησης είναι αληθείς και ορθές. Γενικά συμφωνείτε ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που μας υποβάλλετε είναι αληθείς και ορθές και ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές προσθήκες ή αλλαγές των στοιχείων και πληροφοριών σας θα είναι αληθείς και ορθές και ότι θα τις υποβάλλετε έγκαιρα.

4.3       Οι νόμοι της Κύπρου περιλαμβανομένων διεθνών συνθηκών που κυρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία εκάστοτε αναφορικά με θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας π.χ. θέματα εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και διάσημων ονομάτων, καθώς και την πολιτική για τις διαφορές του ICANN δεν θα παραβιαστούν.

4.4       Όσο καλύτερα γνωρίζετε και πιστεύετε ούτε η Άδεια χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος ούτε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτου προσώπου και ότι η Άδεια χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος δεν ζητείται για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό.

4.5       Θα μας αποζημιώσετε αν, ως αποτέλεσμα παραβίασης των πιο πάνω, υποχρεωθούμε να πληρώσουμε οποιεσδήποτε αποζημιώσεις σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος καθώς και οποιαδήποτε λογικά κόστα, απαιτήσεις και δαπάνες, είτε άμεσες είτε έμμεσες που προκύπτουν από οποιαδήποτε απαίτηση που είναι αποτέλεσμα της από μέρους σας παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης.

 5.         Κανόνες για Παραχώρηση Άδειας χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος

Άδεια χρήσης Διαδικτυακού Ονόματος θα παραχωρείται μόνο κάτω από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

5.1       Δεν έχει ήδη παραχωρηθεί σε τρίτο μέρος και δεν εκκρεμεί αίτηση από τρίτο μέρος για το ίδιο Διαδικτυακό Όνομα. Νοείται ότι ισχύει η αρχή ότι ο πρώτος εξυπηρετείται πρώτα και ότι δίδεται προτίμηση σε Καταχωρούμενους που στην πραγματικότητα διεξάγουν εργασία στην Κύπρο.

5.2       Δεν περιέχει οποιεσδήποτε αισχρές λέξεις και ονόματα που περιλαμβάνουν χυδαία γλώσσα ή ονόματα που δεν συνάδουν με τους Νόμους της Κύπρου.

5.3       Δεν σχετίζεται με πολιτικούς ή πολιτικές ή ιστορικές δραστηριότητες ή για τις οποίες απαιτείται άδεια από αρμόδια Κυπριακή Αρχή, εκτός αν δοθεί τέτοια άδεια και αυτό μας το αποδείξετε.

5.4       Δεν είναι γενικής σημασίας λέξη, ή υποδηλώνει τομέα, ή είναι βασικό όνομα που ταυτίζεται με κλάδο, ομάδα, δραστηριότητα, επαγγελματικό ή επιχειρηματικό τομέα.  Η έκδοση Άδειας χρήσης ενός τέτοιου ονόματος θα μπορούσε άδικα να υποδηλώνει ορισμένα ή αποκλειστικά δικαιώματα συναφή με την Άδεια. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι κανένα διαδικτυακό όνομα δεν θα παρέχει άδικο πλεονέκτημα έναντι ενός άλλου. Μια τέτοια άδεια μπορεί να εκδίδεται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες η αρχή ή η οντότητα που αντιπροσωπεύει τον τομέα ή την ομάδα καταρτίσει σχέδιο παραχώρησης ονόματος που διατηρεί τα δικαιώματα στα ονόματα όλων των επηρεαζόμενων μερών.

 5.5       Δεν αποκλείεται διά νόμου που να συνάδει με τους νόμους της Κύπρου, περιλαμβανομένων διεθνών συνθηκών που κυρώνονται ενίοτε από την Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (π.χ. θέματα εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και διάσημων ονομάτων), καθώς και της Πολιτικής για τις Διαφορές του ICANN.

 5.6       Δεν είναι μικρότερο από τρεις χαρακτήρες. Έγκυροι χαρακτήρες σε διαδικτυακό όνομα  είναι μόνο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (0-9,a-z) και παύλα (-). Μια παύλα (-) δεν μπορεί να εμφανίζεται στην αρχή ή στο τέλος του Διαδικτυακού Ονόματος. 

5.7       Γεωγραφικά ονόματα που επισημαίνουν γεωγραφικές τοποθεσίες όπως αυτές βρίσκονται σε επίσημους χάρτες δύνανται να εκδίδονται μόνο σε σχετική τοπική αρχή. Αιτήσεις που περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, ονόματα εταιριών κλπ. και που περιλαμβάνουν ένα πραγματικό γεωγραφικό όνομα, πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα της «οντότητας» στο ζητούμενο διαδικτυακό όνομα. 

5.8       Διαδικτυακό όνομα  τρίτου επιπέδου δεν πρέπει να είναι ταυτόσημο με οποιοδήποτε υφιστάμενο Διαδικτυακό Όνομα  Ανωτάτου Επιπέδου στο παγκόσμιο διαδίκτυο κατά την υποβολή της αίτησης.  

5.9       Θα επιτρέπονται δέκα (10) παραχωρήσεις Διαδικτυακού Ονόματος για κάθε καταχωρούμενο που είναι νομικό πρόσωπο. Δυνατό να εξετάσουμε εξαιρέσεις για να επιτρέψουμε την παραχώρηση επιπρόσθετων Διαδικτυακών Ονομάτων σε περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη ανάγκης για επιπρόσθετα ονόματα.

5.10          Ένα Διαδικτυακό όνομα  θα επιτρέπεται για κάθε Καταχωρούμενο που είναι φυσικό πρόσωπο. Δύνανται να γίνονται εξαιρέσεις σε περιπτώσεις όπου το άτομο είναι επίσης μέλος οργάνωσης, οπότε αυτός/αυτή μπορεί να εγγράψει επιπρόσθετο διαδικτυακό όνομα εκ μέρους της οργάνωσης αυτής.

5.11     Τα δεύτερου επιπέδου διαδικτυακά ονόματα ac.cy, net.cy, gov.cy. org.cy, biz.cy, pro.cy, name.cy, ekloges.cy, tm.y, press.cy και parliament.cy είναι περιορισμένης φύσης και απαιτούν απόδειξη στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε το όνομα αυτό.

5.12     Ο Διαχειριστής επιφυλάσσει το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους Κανόνες οποτεδήποτε.

6.         Αποκλεισμοί και Περιορισμοί Ευθύνης

6.1       Ο Διαχειριστής δεν θα διεξαγάγει οποιαδήποτε λεπτομερή έρευνα ως προς το κατά πόσο δικαιούσθε να εγγράψετε ή να έχετε οποιαδήποτε δικαιώματα στο Διαδικτυακό Όνομα. Εγγράφοντας ένα Διαδικτυακό Όνομα δεν αποφασίζουμε για τη νομιμότητα της εγγραφής του Διαδικτυακού Ονόματος ή άλλως πως αξιολογούμε κατά πόσο η εγγραφή ή η χρησιμοποίηση δυνατό να παραβιάζει τα δικαιώματα ενός τρίτου μέρους.

6.2       Η εγγραφή του Διαδικτυακού Ονόματος δεν εξυπακούει δικαιώματα αναφορικά με όνομα ή εμπορικό σήμα. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το όνομα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν συγκρούεται με το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, διάσημα ονόματα τρίτων μερών, ή άλλα  δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τους νόμους της Κύπρου και την πολιτική του ICANN για διαφορές. H εγγραφή από εμάς ενός Διαδικτυακού Ονόματος δεν αποτελεί αναγνώριση των δικαιωμάτων σας για το όνομα που περιέχεται στο Διαδικτυακό Όνομα ή εξουσιοδότηση για χρησιμοποίηση του Διαδικτυακού Ονόματος κατά τη διεξαγωγή εμπορίου. 

6.3       Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε σας είτε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας σε αστικό αδίκημα (περιλαμβανομένης αμέλειας) ή άλλως πως για άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή συνεπαγόμενη ζημιά που προκύπτει από τη χρήση ή αδυναμία χρησιμοποίησης οποιασδήποτε των Υπηρεσιών ή για το κόστος της παροχής υπαλλακτικών υπηρεσιών, οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, εσόδων ή άλλης μορφής οικονομική ζημιά (είτε άμεση είτε έμμεση) και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω αναφερόμενων,

α.         απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από καθυστερήσεις στην πρόσβαση ή διακοπές στην πρόσβαση

β.         απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από μη παράδοση δεδομένων ή εσφαλμένη παράδοση δεδομένων

γ.         απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από θεομηνίες

δ.         απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από μη εξουσιοδοτημένη χρησιμοποίηση ή κατάχρηση του κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό σας

ε.         απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από λάθη, παραλείψεις ή εσφαλμένες δηλώσεις σε οποιαδήποτε και σε όλες τις πληροφορίες ή υπηρεσία(ες) που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας,

στ.        απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από τη διακοπή της Υπηρεσίας σας,

ζ.         απώλεια εγγραφής και χρησιμοποίησης του Διαδικτυακού Ονόματός σας ή για διακοπή επιχείρησης ή οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, περιστασιακές ή συνεπαγόμενες ζημιές οποιουδήποτε είδους (περιλαμβανομένης απώλειας κερδών) ανεξάρτητα από τη μορφή της ενέργειας είτε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, σε αστικό δικαίωμα (περιλαμβανομένης αμέλειας) είτε διαφορετικά, έστω κι αν έχουμε ειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών,

η.         απώλεια εργασίας,

θ.         απώλεια αναμενόμενων οικονομιών ή εμπορικής εύνοιας.

 6.4       Σε περίπτωση που ο πιο πάνω αναφερόμενος αποκλεισμός ευθύνης θεωρηθεί άκυρος, συμφωνείται ότι ολόκληρη η ευθύνη μας απέναντί σας είτε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας σε αστικό αδίκημα (περιλαμβανομένης αμέλειας)  είτε διαφορετικά και η αποκλειστική σας θεραπεία, αναφορικά με οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας περιορίζεται αποκλειστικά στο ποσό που έχετε πληρώσει για τις Υπηρεσίες αυτές για την περίοδο της Άδειας.

7.         Αποζημίωση

7.1       Συμφωνείτε να απαλλάξετε, αποζημιώσετε και κρατήσετε εμάς, τους αντιπροσώπους μας, υπαλλήλους, αξιωματούχους, διευθυντές και συνδεδεμένες εταιρίες απαλλαγμένες από κάθε ευθύνη, απαίτηση και δαπάνες, περιλαμβανομένων νομικών εξόδων, τρίτων μερών που σχετίζονται ή προκύπτουν δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, τις Υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει της ή τη χρησιμοποίηση από σας των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένης, άνευ περιορισμού, παραβίασης από σας ή κάποιου άλλου που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας ή από την παραβίαση οποιουδήποτε των κανόνων μας ή της πολιτικής μας που σχετίζεται με την παρεχόμενη Υπηρεσία.

7.2       Επίσης συμφωνείτε να μας απαλλάξετε, να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε κάθε ευθύνης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στην Πολιτική για Διαφορές. Όταν απειλούμαστε με αγωγή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος δυνατό να ζητήσουμε γραπτές διασφαλίσεις ή εγγυήσεις από σας αναφορικά με την υπόσχεσή σας να μας αποζημιώσετε. Παράλειψη εκ μέρους σας να παράσχετε τις διασφαλίσεις ή εγγυήσεις αυτές δύναται να θεωρηθεί από μας ως παραβίαση της Συμφωνίας σας και δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή ακύρωση της εγγραφής του Διαδικτυακού σας Ονόματός.

8.         Άδεια χρήσης Διαδικτυακού Ονόματος

 8.1       Η Άδεια χρήσης Διαδικτυακού Ονόματος εκδίδεται στο Καταχωρηθέν άτομο και όχι σε πρόσωπα που προσφέρουν την υποστήριξη στους εξυπηρετητές ονομάτων.

8.2       Η Άδεια χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος είναι έγκυρη μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου της Άδειας.

8.3       Η Άδεια δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο πλην των ακόλουθων περιπτώσεων οι οποίες πρέπει να κοινοποιηθούν και να εγκριθούν από το Διαχειριστή.

α.         κληρονομικού δικαιώματος, στην περίπτωση φυσικών προσώπων,

β.         σύμπραξης ή συγχώνευσης με άλλο νομικό πρόσωπο ή εξαγοράς από άλλο νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση νομικών προσώπων.

8.4       Η ιδιοκτησία και/ή τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Διαδικτυακού Ονόματος που ανήκουν στον Επίτροπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος και όχι στον Καταχωρούμενο στον οποίο έχει απλώς παραχωρηθεί η Άδεια χρήσης του Διαδικτυακού Oνόματος για την περίοδο της Άδειας.

9.         Σύνδεσμοι

Όταν υποβάλλετε αίτηση για Άδεια για να χρησιμοποιήσετε το Διαδικτυακό  Όνομα θα πρέπει να δίνετε πληροφορίες για τους ακόλουθους συνδέσμους και να μας πληροφορείτε αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή των πληροφοριών αυτών ώστε τα αρχεία μας που θα περιληφθούν στο Μητρώο να είναι ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή:

9.1       Σύνδεσμος Καταχωρούμενου: Στοιχεία του Καταχωρούμενου (είτε οργάνωσης είτε προσώπου) και του προσώπου που είναι νομικά υπεύθυνο γι’ αυτήν, δηλαδή στην περίπτωση οργάνωσης ή εταιρείας ο Εκτελεστικός διευθυντής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.2       Διοικητικός Σύνδεσμος: Ο διοικητικός σύνδεσμος είναι το πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του Καταχωρούμενου. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι ικανό να απαντά σε μη τεχνικής φύσης ερωτήσεις για τα σχέδια του Καταχωρούμενου για το Διαδικτυακό Όνομα και να είναι ικανό να αντιπροσωπεύει τον Καταχωρούμενο αναφορικά με τη χρησιμοποίηση του Διαδικτυακού Ονόματος.

 

9.3       Τεχνικός Σύνδεσμος: Ο τεχνικός σύνδεσμος ορίζεται από τον Καταχωρούμενο ως πρόσωπο που είναι ικανό να απαντά σε  τεχνικής φύσης ερωτήσεις για το Διαδικτυακό Όνομα και δύναται να περιλαμβάνει τον Παροχέα Διαδικτυακής Υπηρεσίας .

9.4       Σύνδεσμος Τιμολόγησης: Ο σύνδεσμος τιμολόγησης είναι το πρόσωπο που πρέπει να λάβει το Τιμολόγιο για το Τέλος Επανέκδοσης. Ο σύνδεσμος τιμολόγησης έχει την ευθύνη να διευθετεί το Τέλος Επανέκδοσης εντός του αναγκαίου χρονοδιαγράμματος.

9.5       Αλλαγές/Τροποποιήσεις.

9.5.1    Γενικά            Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά όλες οι αλλαγές και τροποποιήσεις γίνονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Κάθε επικοινωνία με το Διαχειριστή μπορεί να γίνεται υπό μορφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά.

9.5.2    Επιβεβαίωση ορθότητας και εγκυρότητας του έντυπου DNS με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.              Οι καταχωρούμενοι συμβουλεύονται να υποβάλλουν το έντυπο εγγραφής DNS μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος http://www.nic.cv/forms/form.html  για προκαταρκτική επιθεώρηση από το Διαχειριστή προτού προχωρήσουν στην υποβολή των αναγκαίων εγγράφων. Άπαξ και εξετασθεί η αίτηση από το Διαχειριστή, ο Καταχωρηθείς πρέπει να υποβάλει την αίτηση μαζί με το αρχικό τέλος εγγραφής εντός 7 (επτά) εργάσιμων ημερών. Αν ο Καταχωρηθείς παραλείψει να το πράξει εντός της πιο πάνω προθεσμίας, θα απορρίψουμε και αφαιρέσουμε το έντυπο αίτησης από τα αρχεία μας.

9.5.3    Κράτηση Διαδικτυακού Ονόματος             Δεν είναι δυνατό να γίνει κράτηση Διαδικτυακών Ονομάτων.

9.5.4    Αλλαγή των στοιχείων του διοικητικού συνδέσμου.

Μόνο ο καταχωρηθείς δύναται να εξουσιοδοτεί αλλαγή των στοιχείων του διοικητικού συνδέσμου.

9.5.5    Αλλαγή των στοιχείων του συνδέσμου τιμολόγησης.

Μόνο ο Καταχωρούμενος και/ή ο διοικητικός σύνδεσμος μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων του συνδέσμου τιμολόγησης.

9.5.6      Αλλαγή των στοιχείων του τεχνικού συνδέσμου

Μόνο ο Καταχωρούμενος και/ή ο διοικητικός σύνδεσμος μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων του τεχνικού συνδέσμου.

9.5.7    Αλλάξετε / προσθέστε / διαγράψετε πληροφορίες εξυπηρετητών ονόματος εκτός του παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών.            Μόνο ο καταχωρηθείς ή ο διοικητικός σύνδεσμος μπορεί να εξουσιοδοτήσει την τροποποίηση της υποστήριξης των εξυπηρετητών των ονομάτων τους εκτός του υφιστάμενου παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών.

9.5.8    Αλλάξετε / προσθέστε / διαγράψετε πληροφορίες εξυπηρετητών ονόματος εντός του παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ο τεχνικός σύνδεσμος του Διαδικτυακού Ονόματος μπορεί να εξουσιοδοτήσει αλλαγές / προσθήκες / διαγραφές των διευθύνσεων ΙΡ και του πλήρους ονόματος των εξυπηρετητών με τον ίδιο παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών. 

9.5.9    Αλλαγές στο ίδιο το Διαδικτυακό όνομα.

Δεν δύνανται να γίνονται αλλαγές στο όνομα υφιστάμενου Διαδικτυακού Ονόματος

9.5.10  Αφαίρεση Διαδικτυακού Ονόματος

Αφαίρεση Διαδικτυακού Ονόματος μπορεί να ζητείται από τον Καταχωρούμενο γραπτώς με αποστολή υπογραμμένης επιστολής. Καμιά άλλη μέθοδος δεν επιτρέπεται.

10.       Επανέκδοση Άδειας Διαδικτυακού Ονόματος

10.1     Πριν από τη λήξη της περιόδου Άδειας χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για να διαπιστώσουμε κατά πόσο θα θέλατε να σας επανεκδοθεί Άδεια χρήσης Διαδικτυακού Ονόματος με την πληρωμή του σχετικού τέλους.  Νοουμένου ότι θα μας πληρώσετε το Τέλος Επανέκδοσης, θα σας δοθεί πρώτη επιλογή για να σας επανεκδοθεί το Διαδικτυακό Όνομα με τη σύναψη νέας Συμφωνίας μαζί μας για μια νέα περίοδο Άδειας. Παράλειψη να απαντήσετε στο αίτημά μας εντός δεκαπέντε (15) ημερών θα θεωρηθεί ως αρνητική απάντηση.

10.2     Αν η καταχώρηση στο Μητρώο για το Διαδικτυακό Όνομα  δείχνει ότι επιθυμείτε να τιμολογηθείτε άμεσα, θα ζητήσουμε πληρωμή του σχετικού Τέλους Επανέκδοσης άμεσα από σας στη διεύθυνση του Καταχωρούμενου που εμφανίζεται  στο Μητρώο. 


11.       Τερματισμός, Ακύρωση και Τροποποίηση Εγγραφής στο Μητρώο

11.1     Μπορείτε να εγκαταλείψετε την αίτηση για Επανέκδοση Άδειας χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς οποτεδήποτε πριν από τη λήψη της πληρωμής από μας.

11.2     Μετά τη λήψη της πληρωμής των τελών, αλλά πριν από την έκδοση πιστοποιητικού Άδειας μπορείτε να εγκαταλείψετε την εγγραφή γράφοντας μας πάνω σε χαρτί με λογότυπο που αντιστοιχεί στο πεδίο εγγραφής του Καταχωρούμενου ή στην καταχώρηση στο Μητρώο για το Διαδικτυακό όνομα 

11.3     Αν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό άδειας μπορείτε να εγκαταλείψετε το Διαδικτυακό Όνομα συμπληρώνοντας ορθά το έντυπο εγκατάλειψης εγγραφής (στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού Άδειας).  Δεν θα σας επιστρέψουμε οποιαδήποτε τέλη που πληρώθηκαν για άδεια χρησιμοποίησης του Διαδικτυακού Ονόματος .

11.4     Η εγκατάλειψη του Διαδικτυακού Ονόματος θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωσή του και τη διαγραφή του από το Μητρώο.

11.5     Διαγραφή  Διαδικτυακού ονόματος επιτρέπεται μόνο αν ζητηθεί από τον Καταχωρημένο.

11.6     Μπορείτε να τερματίσετε τη Συμφωνία δίνοντάς μας ειδοποίηση με οποιοδήποτε από τα μέσα που παρατίθενται στις Ειδοποιήσεις, (παράγραφος 22 κατωτέρω) οποτεδήποτε μέχρι, και περιλαμβανομένων, δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών μετά την ημέρα κατά την οποία συνάπτεται η Συμφωνία, δηλαδή την ημερομηνία μετά την επιστροφή του έντυπου εγγραφής σε σας, δηλώνοντας ότι έχουμε αποδεχθεί την αίτησή σας για εγγραφή Διαδικτυακού Ονόματος .

11.7     Μπορούμε να ακυρώσουμε την εγγραφή Διαδικτυακού Ονόματος  δίνοντάς σας γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

            α.         Αν δεν λάβουμε τα Τέλη Επανέκδοσης από σας,

β.         Αν παραβιάσετε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και σε περίπτωση παραβίασης που επιδέχεται θεραπεία αν παραλείψετε να τη διορθώσετε εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη λήψη γραπτής ειδοποίησης από μας να το πράξετε.

γ.         Αν λάβουμε ανεξάρτητη πιστοποίηση ότι έχετε παράσχει ανακριβή, αναξιόπιστα ή ψευδή στοιχεία συνδέσμου με τον Καταχωρούμενο ή αν έχετε παραλείψει να ενημερώσετε τα στοιχεία αυτά συνδέσμου, ή

δ.         Αν παραβιάσετε τις εγγυήσεις που περιέχονται στην παράγραφο 4 της παρούσας Συμφωνίας ή αν το διαδικτυακό Όνομα  τυγχάνει διαχείρισης τέτοιας που να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του Συστήματος Διαδικτυακών Ονομάτων.

11.8     Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε ή να τροποποιήσουμε την εγγραφή Διαδικτυακού Ονόματος σε περίπτωση οποιωνδήποτε των ακόλουθων περιστάσεων

α.         Με τη λήψη γραπτών οδηγιών από σας να ενεργήσουμε με τον τρόπο αυτό.

β.         Με τη λήψη αντιγράφου διατάγματος αρμόδιου Δικαστηρίου που να απαιτεί τέτοια ενέργεια, ή όταν η διατήρηση Διαδικτυακού Ονόματος από σας θα ήταν ασύμβατη με τους όρους διατάγματος Δικαστηρίου που λήφθηκε από μας ή με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση δυνάμει της Κυπριακής Νομοθεσίας.

γ.         Με τη λήψη αντιγράφου απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής  δυνάμει της Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών του ICANN υπό την αίρεση της παραγράφου 16 της παρούσας Συμφωνίας.

δ.         Αν οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για διόρθωση λάθους σχετικού με την εγγραφή Διαδικτυακού Ονόματος, ή

ε.         Κατόπιν απόφασης που απαιτεί τέτοια ενέργεια ή συμφωνίας που γίνεται μεταξύ των μερών και εγκρίνεται από μας, σύμφωνα με την παράγραφο 16 της παρούσας συμφωνίας.

στ.        Μετά τη λήψη αντιγράφου απόφασης του Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 12 του Διατάγματος.

ζ.         Σε περιπτώσεις εκκαθάρισης, διάλυσης νομικού προσώπου

η          Σε περιπτώσεις πτώχευσης ή θανάτου φυσικού προσώπου με την επιφύλαξη των προνοιών που αναφέρονται στην παράγραφο 8.3 περί μεταβίβασης της άδειας χρήσης σε άλλο πρόσωπο.

11.9     Υπό την αίρεση της παραγράφου 11.8 δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στο όνομα υφιστάμενου Διαδικτυακού Ονόματος .

12.       Αποκάλυψη πληροφορίας

12.1     Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι θα καταστήσουμε την πληροφορία εγγραφής του Διαδικτυακού Ονόματος  διαθέσιμη στο Μητρώο.

12.2     Το Μητρώο είναι δημόσιο μητρώο για τους σκοπούς του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. Το Μητρώο θα περιλαμβάνει το όνομα και την ταχυδρομική σας διεύθυνση, το τηλεομοιότυπο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση μαζί με οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία. 

12.3     Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από σας θα τυγχάνουν μεταχείρισης ως ακολούθως: 

            α.         Θα περιλαμβάνονται στο Μητρώο

β.         Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε πληροφορία εκτός αν ο Αδειούχος σαφώς μας εξουσιοδοτήσει να το πράξουμε. Στην περίπτωση αυτή, το τέλος για την αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας στα τμήματα Α, Β1, Β2 ή Β3 ή το έντυπο εγγραφής θα ανέρχεται σε £5 ΛΚ ανά όνομα για κάθε αίτημα.

γ.         Μπορούμε να δώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κυβερνητικούς φορείς ή φορείς εφαρμογής του νόμου όπως προνοείτε δυνάμει των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων της Κύπρου όπως τροποποιούνται εκάστοτε, και

δ.         Θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη μόνο αν μας ζητηθεί βάσει διατάγματος Δικαστηρίου.

12.4     Αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων του Μητρώου και της υποστηρικτικής γι’ αυτή διαδικασίας.  Είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ακρίβειας των στοιχείων που περιέχονται στη βάση δεδομένων, βασιζόμενοι στην πληροφορία που μας παρέχεται από τους Καταχωρούμενους, αλλά δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα ονόματα που χρησιμοποιούνται ως Διαδικτυακά Ονόματα.  Οποιαδήποτε ευθύνη για παραβίαση δικαιωμάτων με εγγραφή υπέχει αποκλειστικά ο Καταχωρηθείς. 

12.5     Όπως απαιτείται από τον περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Προστασία του Προσώπου) Νόμο του 2001 θα υιοθετήσουμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με τη φύλαξη και αποκάλυψη πληροφορίας που παρέχεται από σας για να παρεμποδίσουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Οι διαδικασίες ασφάλειας μας σημαίνουν ότι μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας προτού μπορέσουμε να σας αποκαλύψουμε προσωπική πληροφορία. Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα αποκαλύψουμε την προσωπική σας πληροφορία σε άλλους.

12.6     Προσωπικά δεδομένα που εντάσσονται στη βάση δεδομένων μας, μπορούν να είναι προσιτά σε χώρες εκτός της Κύπρου. Εγγράφοντας Διαδικτυακό Όνομα συγκατατίθεστε στη διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων εκτός Κύπρου και στη χρησιμοποίηση από μας των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που καθορίζονται πιο πάνω σύμφωνα με τους περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου της Κύπρου όπως εκάστοτε τροποποιούνται. 

13.       Ανάκληση

 

Η παροχή από σας ανακριβούς ή αναξιόπιστης πληροφορίας ή παράλειψη εκ μέρους σας να ενημερώσετε αμέσως πληροφορία που μας έχετε δώσει, ή παράλειψη εκ μέρους σας να ανταποκριθείτε για περισσότερες από δεκαπέντε (15) μέρες σε ερωτήσεις από μας αναφορικά με την ακρίβεια στοιχείων  συνδέσμου  που σχετίζονται με την εγγραφή σας, θα αποτελεί σοβαρή παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και βάση για ακύρωση της Άδειάς σας.

14.       Διάρκεια

            Συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ καθόλη  τη διάρκεια της περιόδου Άδειας για την οποία έχει εκδοθεί και για την οποία πληρώθηκε το αναγκαίο τέλος με την υποβολή του έντυπου αίτησης. Αν επιλέξετε να σας επανεκδοθεί Άδεια για χρησιμοποίηση Διαδικτυακού Ονόματος, τότε η περίοδος της παρούσας Συμφωνίας θα παραταθεί για επιπρόσθετη περίοδο Άδειας.

15.       Τροποποιήσεις της Συμφωνίας

15.1     Συμφωνείτε ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου της παρούσας Συμφωνίας,  μπορούμε : 

α.         να αναθεωρήσουμε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, και

β.         να αλλάξουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.

15.2     Οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση ή αλλαγή θα είναι δεσμευτική και αποτελεσματική αμέσως με τη συμπερίληψη της αναθεωρημένης Συμφωνίας ή αλλαγής της υπηρεσίας (των υπηρεσιών) στην ιστοσελίδα μας, ή με την κοινοποίηση της σε σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σύνηθες ταχυδρομείο.

15.3     Συμφωνείτε να ανασκοπείτε την ιστοσελίδα μας, περιλαμβανομένης της Συμφωνίας, περιοδικά ώστε να είστε ενήμεροι οποιωνδήποτε τέτοιων αναθεωρήσεων.

15.4     Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συμφωνίας, μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία οποτεδήποτε, δίνοντας μας ειδοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σύνηθες ταχυδρομείο.  Ειδοποίηση από σας για τερματισμό θα ισχύει με τη λήψη  [-ασαφές] από εμάς.

15.5     Συμφωνείτε ότι, με το να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες κατόπιν ειδοποίησης για οποιαδήποτε αναθεώρηση της παρούσας Συμφωνίας ή αλλαγής υπηρεσίας (υπηρεσιών), οφείλετε να συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις ή αλλαγές.

15.6     Περαιτέρω συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την Πολιτική για Διαφορές.  Συμφωνείτε ότι διατηρώντας την εγγραφή του Διαδικτυακού σας Ονόματός, μετά που οι τροποποιήσεις της Πολιτικής για Διαφορές θα τεθούν ισχύ, έχετε συμφωνήσει στις τροποποιήσεις αυτές.

15.7     Αναγνωρίζετε ότι αν δεν συμφωνήσετε σε οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις θα πρέπει να ζητήσετε αφαίρεση του Διαδικτυακού σας Ονόματός  από το Μητρώο.

16.       Επίλυση Διαφοράς για Διαδικτυακό Όνομα

16.1     Όταν υποβάλλετε αίτηση για άδεια χρησιμοποίησης Διαδικτυακού Ονόματος μέσω εμάς, συμφωνείτε να δεσμευθείτε από την Πολιτική για τις Διαφορές που έχει ενσωματωθεί εδώ και καταστεί μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

16.2     Σε περιπτώσεις που οποιοδήποτε μέρος αμφισβητήσει την Άδεια χρήσης Διαδικτυακού Ονόματος, ακολουθείται η διαδικασία επίλυσης διαφορών όπως καθορίζεται στα άρθρα 11 και 12 του Διατάγματος.

16.3     Ο Διαχειριστής επιφυλάσσει το δικαίωμα να εκχωρήσει την ευθύνη για διεξαγωγή της διαμεσολάβησης στην Επιτροπή Διαδικτυακών Ονομάτων ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, δεόντως προσοντούχο, με την καταβολή του απαιτούμενου τέλους. Νοείται ότι το χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών που καθορίζεται στο άρθρο 11 (5) του Διατάγματος εξακολουθεί να ισχύει.

16.4     Συμφωνείτε ότι η Άδειά σας για χρησιμοποίηση του Διαδικτυακού Ονόματος υπόκειται σε τερματισμό ή ακύρωση σύμφωνα με οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδεται από τη Διοικητική Επιτροπή δυνάμει της Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών του ICANN και του Επιτρόπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος.

16.5     O Διαχειριστής θα αναστείλει την εκχώρηση Διαδικτυακού Ονόματος όταν πληροφορηθεί ότι έχουν αρχίσει διαδικασίες επίλυσης της διαφοράς δυνάμει της Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών του ICANN.

16.6     Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που προκύψει διαφορά αναφορικά με Διαδικτυακό Όνομα με οποιοδήποτε τρίτο μέρος θα μας αποζημιώσετε και θα μας απαλλάξετε από οποιαδήποτε ευθύνη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προνοούνται στην Πολιτική Επίλυσης Διαφορών του ICANN.

16.7    Oύτε εμείς ούτε οι διευθυντές, αξιωματούχοι, υπάλληλοι ή υπηρέτες μας, ούτε οποιοσδήποτε εμπειρογνώμονας θα υπέχουν ευθύνη σε οποιοδήποτε μέρος για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει της παρούσας παραγράφου, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη ότι έγινε κακή τη πίστει.

17.       Παράβαση όρων

Συμφωνείτε ότι παράλειψη να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, ή την Πολιτική για Διαφορές που αποτελεί μέρος της, δύναται να θεωρηθεί ως ουσιώδης παράβαση και ΄ότι μπορούμε  να σας δώσουμε γραπτή ειδοποίηση, περιγράφοντας την παράβαση. Αν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής παραλείψετε να μας παράσχετε  εύλογα ικανοποιητικά στοιχεία ότι δεν έχετε παραβεί τις υποχρεώσεις σας δυνάμει της Συμφωνίας, τότε μπορούμε να αφαιρέσουμε την άδεια για χρησιμοποίηση και την εγγραφή του διαδικτυακού  σας ονόματός.  Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση δεν θα θεωρηθεί ότι δικαιολογείται απλώς και μόνο λόγω της αντίδρασης ή μη αντίδρασής μας σ’  αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη παράβαση που διαπράττεται από σας.

18.       Διακοπή

Συμφωνείτε ότι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας δύνανται να διακοπούν. Αν οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη κηρυχθεί άκυρος/η ή μη εφαρμόσιμος/η  ό όρος αυτός ή η διάταξη αυτή θα θεωρηθούν ως συμβατοί με το νόμο που βρίσκεται σε ισχύ όσο πλησιέστερα γίνεται ώστε να εκφραστούν οι αρχικές προθέσεις των μερών, οι δε υπόλοιποι όροι και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

19.       Το σύνολο της Συμφωνίας

Η παρούσα Συμφωνία περιέχει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μάς και υποκαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή συνεννοήσεις μεταξύ μας.

20.       Όχι Αντιπροσωπεία

Ουδέν των περιεχομένων στην παρούσα Συμφωνία ή στην Πολιτική για τις Διαφορές ερμηνεύεται ότι δημιουργεί οποιαδήποτε αντιπροσωπεία, συνεταιρισμό, ή άλλης μορφής κοινοπραξία μεταξύ των μερών.

21.       Ειδοποιήσεις

Οποιαδήποτε ειδοποίηση, οδηγία ή άλλη κοινοποίηση που παρέχεται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας θα πρέπει να είναι γραπτή και να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου ή κανονικού ταχυδρομείου.  Σεπερίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου ο αποστολέας λαμβάνειεπιβεβαίωση της παράδοσης. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική κοινοποίηση θεωρείται ότιδόθηκε έγκυρα και αποτελεσματικά την ημερομηνία της κοινοποίησης αν ηημερομηνία είναι εργάσιμη μέρα και η παράδοση έγινε πριν από τις 12:00 μ.διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι παραδόθηκε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σεπερίπτωση ειδοποίησης με κανονικό ταχυδρομείο, έγκυρη ειδοποίηση θεωρείται ότιδόθηκε έγκυρα και αποτελεσματικά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνίατης ταχυδρόμησης. Οποιαδήποτε ειδοποίηση σε εσάς θα αποστέλλεται στηνταχυδρομική σας διεύθυνση ή στη διεύθυνση του διοικητικού σας συνδέσμουκαι οποιαδήποτε ειδοποίηση σε μας θα αποστέλλεται σε: 

CY Domain Name Service
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καλλιπόλεως 75
Τ.Κ. 20537

Λευκωσία
1678
ΚΥΠΡΟΣ

22.       Νομοθεσία

Οι όροι αυτοί και οι προϋποθέσεις αυτές διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα μετους Νόμους της Κύπρου, και συμφωνώντας να δεσμευθείτε από αυτούςσυμφωνείτε, υπό την αίρεση της Πολιτικής για τις Διαφορές, να υπόκεισθε στηναποκλειστική δικαιοδοσία των οικείων Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατία.