Όροι Χρήσης

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο www.hosthouse.eu, και μόνο σε αυτό, αποτελούν ιδιοκτησία της Hosthouse Web Services και των εκπροσώπων της, και προστατεύονται από την Κυπριακή και Διεθνή Νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων της Hosthouse Web Services, καθώς και των λοιπών αποκλειστικών της δικαιωμάτων νομιμοποιεί τη Hosthouse Web Services να κινηθεί ποινικά κατά του παραβάτη.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.hosthouse.eu απαγορεύεται να αντιγραφούν, αναδημοσιευτούν, ή να αναπαραχθούν εν όλω ή εν μέρει και για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς έγγραφη άδεια της Hosthouse Web Services (www.hosthouse.eu).

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Η Hosthouse Web Services παρέχει Δεσμούς (hyperlinks) και Διαφημιστικά Banners προς Δικτυακούς Τόπους των οποίων δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, καταλληλότητα, λειτουργικότητα ή νομιμότητα τέτοιων δικτυακών τόπων. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό ότι οι χρήστες παραιτούνται οποιονδήποτε νομικών διεκδικήσεων κατά της Hosthouse Web Services σε σχέση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Η Hosthouse Web Services δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες των χρηστών στο δικτυακό της τόπο. Απερίφραστα δηλώνεται στο παρόν ότι οι χρήστες παραιτούνται οποιωνδήποτε νομικών διεκδικήσεων κατά της Hosthouse Web Services σε σχέση με τις ενέργειες των μελών της στο Διαδίκτυο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.hosthouse.eu διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ της Hosthouse Web Services και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών της.

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

H Hosthouse Web Services, μέσω του δικτυακού τόπου www.hosthouse.eu, διαθέτει χώρο στον σκληρό δίσκο αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών, οι οποίοι διανέμουν στο INTERNET το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό για την προβολή εταιρειών και μέσω αυτής δύναται να διακινείται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών της και από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως Εταιρεία.

Ο έτερος συμβαλλόμενος (Πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την Εταιρεία, εικονικό διακομιστή για τους δικούς του σκοπούς.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

Υπηρεσίες

Ο πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα “ανεβάζει” στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρεία για να λειτουργήσει είτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρείας για την Κατασκευή, Συντήρηση, Διαχείριση, Ανανέωση και Διαφήμιση του web site στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά.

Η Εταιρεία γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του εικονικού διακομιστή server του και του Πίνακα Ελέγχου του.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού στον server στην Εταιρεία, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ότι δεν είναι υπεύθυνη η Εταιρεία να προσδώσει αυτές τις γνώσεις αλλά καλή τη θελήσει και κατ’ εξαίρεση να του παράσχει υποστήριξη.

Η Εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Ακόμη δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων από άλλους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του εικονικού διακομιστή θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

 

Μη Επιτρεπτή Χρήση των Διακομιστών

H εταιρεία έχει την δυνατότητα να απορρίψει υλικό που διοχετεύεται στον εικονικό διακομιστή που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, copyright, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (Hacking, Pirate Software, Warez Sites, Serial Numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία απενεργοποιεί το λογαριασμό του και ειδοποιεί τον πελάτη να αφαιρέσει το υλικό και αν αυτός δεν συμμορφωθεί άμεσα, το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να ακυρώσει το παρόν συμφωνητικό σε περίπτωση χρήσης ανορθόδοξου μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Spam mail). Επιπλέον η χρήση δέκα τοις εκατό (10%) ή περισσότερο των πόρων του συστήματος είναι ανώφελη επιβάρυνση του συστήματός μας και δεν είναι αποδεκτή. Εάν η χρήση είναι περισσότερο του δέκα τοις εκατό (10%) των πόρων, ο λογαριασμός μπορεί να τερματιστεί αυτόματα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Απαγορεύεται η εκπομπή μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο. Η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του ξενιστή (web host), δικτύου ή λογαριασμού. Η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη. Η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου. Spawning δωδεκάδων λειτουργιών. Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop. Η δημοσίευση ιών. Η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop ή το BitchX) και διάφορα παρόμοια. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια ή διαφθορά πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση. Η ύπαρξη οποιουδήποτε από αυτά τα προγράμματα, ανεξάρτητα του αν τρέχουν, θα έχει ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα που συμπεριλαμβάνουν την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού.

To παρόν συμβόλαιο επίσης παύει να ισχύει στην περίπτωση που ο πελάτης ή οποιοσδήποτε μέσω αυτού αποκτήσει πρόσβαση στον διακομιστή (server) και μέσω αυτού επιδοθεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια οπότε και θα διωχτεί ποινικά με κάθε δικαστικό μέσο.

 

Χρεώσεις

Η αμοιβή για την διάθεση των υπηρεσιών πληρώνεται μετρητοίς πιστοποιημένα στην Ισοτιμία του Ευρώ και βάση των τιμοκαταλόγων που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ώστε να γίνει η έναρξη των υπηρεσιών. Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες γίνονται την χρονική στιγμή που απαιτούνται, σύμφωνα με τον τρέχοντα υπάρχον τιμοκατάλογο και τον τύπο του διακομιστή server.Σε περίπτωση λήξης της συνδρομής φιλοξενίας του και μη ανανέωσης της η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οριστικής διαγραφής των αρχείων, εφαρμογών και βάσεων δεδομένων του πελάτη απο τους διακομιστές της (servers), ένα (1) ημερολογιακό μήνα κατόπιν της λήξης της συνδρομής, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν, πάσης φύσεως ζημίες ή βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν στον πελάτη, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ανανεώσει την συνδρομή και δεν παραβιάζει τους όρους της παραγράφου “Μή επιτρεπτή χρήση των διακομιστών”. Η Εταιρία επίσης διατηρεί το δικαίωμα άμεσης και οριστικής θέσης σε διαθεσιμότητα (suspension) και μή προβολής στο ίντερνετ του υλικού που φιλοξενείται στο site του πελάτη δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της συνδρομής του και εφόσον ο πελάτης δεν την ανανεώσει και δεν παραβιάζει τους όρους της παραγράφου “Μή επιτρεπτή χρήση των διακομιστών”, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν, πάσης φύσεως ζημίες ή βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν στον πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει την ημερομηνία λήξης της συνδρομής φιλοξενίας του.

Για την περίπτωση χρήσης Πιστωτικής Κάρτας, ο Πελάτης συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι θα η κάρτα του χρεώνεται κάθε μήνα αυτόματα (ή ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής φιλοξενίας του domain του) και δίνει το δικαίωμα στην Hosthouse Web Services να εισπράττει το αντίστοιχο ποσό σε προκαθορισμένη ημερομηνία κάθε μήνα μετά την ημέρα που ανοίχτηκε ο λογαριασμός ή σε παρόμοιο τακτό χρονικό διάστημα. Εάν δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρείας θα πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως και πριν την ημερομηνία ανανέωσης της συνδρομής του με email στο info@hosthouse.eu και υπογεγραμμένα με fax, αλλιώς επιφυλασσόμαστε την επιστροφή του ποσού για το οποίο χρεώσαμε την κάρτα του πελάτη. Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την ημέρα της ανανέωσης του συμβολαίου.

 

Μεταπωλητές

Οι μεταπωλητές των υπηρεσιών μας μεταπωλούν ως αυτόνομες οντότητες τις υπηρεσίες μας και διατηρούν την ανωνυμία της προέλευσης των υπηρεσιών μας μέσω των NameServers μας. Οι ίδιοι είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και υλικό των σελίδων των ιδίων αλλά και των πελατών τους. Τα domains που ανοίγουν για λογαριασμό των πελατών τους υφίστανται για το χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί αλλά αν και μόνο αν στο μεταξύ ο λογαριασμός του μεταπωλητή (Reseller Account) παραμένει ενεργός. Στην περίπτωση αποχώρησης του μεταπωλητή και αίτησής του για διαγραφή του λογαριασμού του θα διαγράφονται μαζί του και τα domains που ανοίχθηκαν κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στους servers μας ασχέτως της προηγούμενης συμφωνημένης διάρκειάς τους. Καμία αποζημίωση δεν θα υπάρξει και ο πελάτης (μεταπωλητής) συμφωνεί πως φέρει την αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης μεταφοράς των Sub-Domains του και όλων των περιεχομένων τους από τους διακομιστές της Εταιρείας πριν τη διαγραφή των λογαριασμών. Εναλλακτικά, ο Μεταπωλητής μπορεί να ζητήσει την Ανεξαρτητοποίηση / Αποδέσμευση τους και τη συνέχιση της λειτουργίας των domains των πελατών του καταβάλλοντας τη διαφορά στην τιμή του κάθε σχέδιου Μεταπωληθέντος web hosting σε Κοινό web hosting σχέδιο.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των τρεχόντων χρεών του μεταπωλητή για περισσότερες από 5 (πέντε) ημέρες τότε η Εταιρεία θα αποσύρει από το δίκτυο τόσο το λογαριασμό του μεταπωλητή (Master Domain) όσο και όλους τους λογαριασμούς (Sub Domains) που έχει ενεργοποιήσει μέχρι την τρέχουσα στιγμή. Μετά από 14 ημέρες και εφόσον δεν υπάρχει εκ νέου εξόφληση, όλοι οι λογαριασμοί διαγράφονται. Ο πελάτης ειδοποιείται έγκαιρα και συνεχώς, με τρόπο αυτόματο (μέσω email) αλλά και τηλεφωνικά για τις χρεώσεις που προκύπτουν, κατά τον χρόνο που αυτές συμβαίνουν, καθώς και για τον τρόπο εξόφλησης τους.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Στο site www.hosthouse.eu περιλαμβάνονται υλικό, Trademarks, Service Marks, Φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην Hosthouse Web Services και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων Κειμένων, Γραφικών, Εικόνων, Φωτογραφιών και Λογισμικού) είναι πνευματική ιδιοκτησία της Hosthouse Web Services και προστατεύονται από την Κυπριακή και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.

 

Πρόσθετα Τέλη

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου εικονικού διακομιστή. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του διακομιστή ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

 

Διακοπή Συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνηθέντος ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρεία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες μας κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της.

Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

 

Εξασφάλιση

Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την Εταιρεία και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρείας εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του εικονικού διακομιστή της Εταιρείας ή λόγω δυσλειτουργίας του διακομιστή.

 

Ανανέωση

Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός, και αν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρεία και την ενημερώσει γι’ αυτό.
Κατοχύρωση και Ανανέωση Ονόματων Χώρου (Domain Names)

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρία, τουλάχιστον μία (1) ημερολογιακή εβδομάδα, πριν λήξει το όνομα χώρου της ιδιοκτησίας του, και να δηλώνει ότι επιθυμεί την ανανέωση του. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για πάσης φύσεως ζημιές ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών απωλειών, προκύψουν στον πελάτη, από την απώλεια domain names λόγω των ανωτέρω αιτιών (π.χ λήξης ή απώλειας domains, ή κατοχύρωσης του domain name του πελάτη απο οποιονδήποτε άλλο αφότου εκείνο έληξε χωρίς να ειδοποιηθεί η Εταιρία μία εβδομάδα νωρίτερα απο την λήξη του εγγράφως ).

H Hosthouse Web Services αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες της να προσέχουν τις αγορές των MH .gr domain names στο ολιγοπωλειακό πλέον σκηνικό της παγκοσμίου αγοράς. Η Εταιρία είναι εγκεκριμένος καταχωρητής της ΕΕΤΤ αλλά όχι του ICANN που συνεπάγεται ότι δεν έχει ουσιαστικά έλεγχο πάνω στα μή .gr domain names. Για τα όλα τα domain names με κατάληξη ΜΗ .gr στην κατοχύρωση των οποίων μεσολάβησε η Εταιρία, κατόπιν εντολής και πληρωμής του πελάτη, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πάσης φύσεως ζημιές ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών απωλειών, όπως απώλεια ιδιοκτησίας του πελάτη πάνω στο domain name ή κλοπή του domain name , ή απώλεια πνευματικής ιδιοκτησίας, trademark, απώλεια ελέγχου του domain name απο τον πελάτη πάνω στα Registrant, Administrator, Billing, Technical, Contact Information, DNS, nameservers, locking, whois, whois protection του domain name, ή χρήση του domain name απο οιονδήποτε που το απέκτησε με σκοπό να βλάψει τον πελάτη.

 

Δήλωση Εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στα sites που φιλοξενούμε στους servers μας. Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

  • προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας
  • προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση των sites της Hosthouse Web Services
  • προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.

Παρ’ όλα αυτά, εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της Eταιρείας μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

 

Επικοινωνία

Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Hosthouse Web Services για κάθε μεταβολή τους. Οφείλει δε να ορίσει μία email διεύθυνση εκτός των email διευθύνσεων των domains του που φιλοξενούνται στην Hosthouse Web Services σαν κύρια email διεύθυνση επικοινωνίας, ώστε να μπορεί η Hosthouse Web Services να επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο account του.

H επικοινωνία και ενημέρωση της Hosthouse Web Services προς τον πελάτη για θέματα που τον αφορούν διεξάγεται μέσω email. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που τον αφορούν. Η Hosthouse Web Services oυδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημίες παρουσιαστούν στον πελάτη από την μή ανάγνωση εγκαίρως της αλληλογραφίας που του απεστάλη από την Hosthouse Web Services ή το μητρώο ονομάτων ΙΤΕ (με την Hosthouse Web Services ως καταχωρητή).

 

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρμόζονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα. Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης www.hosthouse.eu τεκμαίρετε, ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την παραγγελία/χρήση των υπηρεσιών μας, ενώ η σύμφωνη γνώμη σας προς τους όρους του παρόντος κειμένου, εκφράζεται με τη χρήση του δικτυακού χώρου της Hosthouse Web Services ή την υπογραφή σας στο παρόν κείμενo.

Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη της σύμβασης ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δεν θα επιρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι οποίες θα παραμένουν ισχυρές και θα εφαρμόζονται.

Back to top